RODO

W związku z powyższym, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dobrem.
2. Dane osobowe w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych.
3. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowane przez SKR w Dobrem i wynika z prowadzonej przez SKR działalności.
4. Cel przetwarzania: prowadzona działalność, jej promocja, informowanie o przepisach związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów, wysyłka ofert świadczonych usług itp.
5. W każdej chwili mają Państwo prawo zrezygnować z przetwarzania danych na te potrzeby.
6. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia umów z SKR w Dobrem, złożenia zamówienia na usługę/usługi itp.
7. SKR w Dobrem przetwarza dane przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z prowadzonej przez SKR w Dobrem działalności.
8. SKR w Dobrem przechowuje Państwa dane w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy. Dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością SKR w Dobrem oraz w celu realizacji usługi/usług.
9. Mają Państwo prawo do wglądu, edycji, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
10. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu i skargi do organu nadzorczego.

Uwaga:
W przypadku, gdy nie akceptują Państwo powyższych zasad prosimy o poinformowanie nas o tym w sposób opisany poniżej. Przesłanie rezygnacji będzie skutkowało usunięciem danych z naszej bazy.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez SKR w Dobrem Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować w następujący sposób:
1) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@skrdobre.pl; w temacie wpisując RODO;
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dobrem, 88-210 Dobre, Dworcowa 13.